1. Przeznaczenie


Zwalniaki (trzymacze) są przeznaczone do stosowania w zestawach urządzeń przeciwpożarowych instalowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i inwentarskich.
Zwalniaki są elementem wyzwalającym, za pomocą mechanizmów pośredniczących, urządzeń które są przeznaczone do działania w przypadku powstania pożaru w obiekcie. Zwalniak może być uruchamiany samoczynnie za pomocą systemów wykrywających kryteria pożaru, w szczególności zadymienie, a także ręcznie za pomocą przycisków rewizyjnych.
Zwalniaki elektromagnetyczne przeznaczone są do działania w pierwszej fazie powstania pożaru, w której nie ma znacznego oddziaływania cieplnego.


Do góry

2. Zastosowanie


W latach dziewięćdziesiątych, w okresie gwałtownego rozwoju systemów blokowania drzwi w różnych zastosowaniach (systemy otwierania lub zamykania drzwi pożarowych) rozpoczęto wykorzystywanie zwalniaków (trzymaczy) blokujących drzwi w systemie EM. Stosowane dotychczas rygle elektryczne ustąpiły miejsca elektromagnesom, które są niezawodne, skuteczne, bezpieczne i łatwe w montażu. Elektromagnetyczne Zwalniaki Drzwiowe typ EM stosuje się we wszystkich rodzajach drzwi i bram, gdzie istnieje potrzeba stałego trzymania drzwi i bram. Zapewnia on trzymanie z siłą nie mniejszą niż 500-2000N. Zastosowane materiały i rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na stosowanie Elektromagnetycznego Trzymacza na jednostkach pływających oraz w budynkach znajdujących się we wszystkich strefach klimatycznych.


 1. Sterownik BTE 5Bprąd max. 2,5A
 2. Czujka dymowa
 3. Czujnik kontroli zamykania
 4. Alarmowy przycisk zwalniający
 5. Trzymacz elektromagnetyczny zasil. 24V DC/300mA
 6. Przeciwciężar zamykający
Do góry

3. Zakres i warunki stosowania


Zwalniaki (trzymacze) elektromagnetyczne typu EM, w odmianach EM-700N, EM-850N, EM-1100N, EM-1800N mogą być stosowane jako elementy wykonawcze w zestawach sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, a w szczególności jako elementy zwalniające:

 • drzwi, bramy i inne ruchome zamknięcia przeciwpożarowe,
 • klapy odcinające w kanałach wentylacji i klimatyzacji,
 • zamknięcia otworów dolotowych powietrza w instalacjach oddymiających,
 • składane (np. roletowe) kurtyny dymowe,
 • pracujące w instalacjach kontroli dostępu.

Zwalniaki elektromagnetyczne powinny być stosowane wraz z urządzeniami sterująco-zasilającymi, które pozwalają na automatyczne zadziałanie zwalniaka na skutek otrzymania sygnału alarmowego oraz zapewniają wymagane zasilanie 24V DC ± 10%. Ponieważ zanik napięcia zasilania jest także kryterium alarmowym, zwalniaki nie wymagają w większości przypadków zasilania rezerwowego. Zwalniaki typu EM wszystkich odmian mogą pracować w temperaturze od -10°C do +55°C i są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Warunki mocowania i przeglądów powinny być zgodne z dokumentacją techniczno - ruchową wyrobu. Zwalniaki mogą współpracować ze wszystkimi typami urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych i sterująco-zasilających, z producentami których firma "STUMET" Wiesław Studziński zawarła porozumienie o wzajemnej współpracy urządzeń.

Do góry

4. Budowa


Zwalniak (trzymacz) EM składa się w dwóch części:

 • elektromagnesu montowanego na ścianie i wyposażonego w przycisk zwalniania trzymanych drzwi,
 • zwory elektromagnesu połączonej przygubowo z podstawą mocowaną na drzwiach lub bramie.

Konstrukcja taka umożliwia dokładne ustawienie powierzchni zwory względem Elektromagnesu.

Do góry

5. Montaż


Zwalniak (trzymacz) elektromagnetyczny montuje się na drzwiach lub w miejscu wskazanym przez dokumentację obiektu. Montaż odbywa się za pomocą śrub M-6 w taki sposób aby powierzchnia korpusu była równoległa do powierzchni drzwi. Podłączenie elektromagnesu należy wykonać według rysunku przewodem 2x1,5mm lub 2x2,5mm w zależności od długości linii zasilania przez otwór do tego przeznaczony. Zworę montuje się w miejscu wskazanym przez dokumentację na drzwiach za pomocą śrub M-6 w taki sposób, aby powierzchnia zwory była centralnie ustawiona do powierzchni korpusu poprzednio zamontowanego. Zwora posiada własną możliwość regulacji kąta ustawienia się do płaszczyzny korpusu zamontowanego na ścianie. Trzymacze lądowe montaż

Do góry

6. Uruchomienie


Po dokonaniu montażu mechanicznego i sprawdzenia jego prawidłowości, należy zdjąć pokrywkę i podłączyć przewody zasilające na zaciski oznaczone 24V DC "+" "-". Jest możliwość sterowania poszczególnym zwalniakiem (trzymaczem) na zewnątrz i w tym celu należy zdemontować mostek łączący zaciski 1 i 2 w to miejsce, a następnie podłączyć przewody obwodu przycisku rozwierającego. Po załączeniu napięcia należy sprawdzić działanie przycisków przerywających prace elektromagnesu, a następnie zmontować w całość. Elektromagnes przystosowany jest do pracy ciągłej uzyskując siłę trzymania według wskazań producenta przy zachowaniu spadku napięcia nie większej niż 10%. Ważne jest aby powierzchnia korpusu jak i zwory były czyste (to znaczy, że nie mogą być zamalowane, zapryskane, zalepione itp.), spowoduje to zmniejszenie siły trzymania i należy zwrócić na to uwagę. Po ogólnym montażu i podłączeniu zasilania należy sprawdzić czy powierzchnia zwory pokrywa się z powierzchnią korpusu oraz czy po naciśnięciu przycisku zwalniającego siła trzymania będzie równać się zero.

Do góry

7. Konserwacja


Zwalniak Elektromagnetyczny drzwiowy w zasadzie nie wymaga konserwacji. Należy jednak przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić czy przewody podłączeniowe są mocno dokręcone w zaciskach oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne cewki lub zwory.

Do góry

8. Bezpieczeństwo


Magnesy blokują drzwi wtedy, gdy są zasilane napięciem. Dzięki temu, w sytuacji zagrożenia życia ludzi, można łatwo odblokować drzwi poprzez zdalne odłączenie napięcia zasilającego. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom znajdującym się w budynku. Nawet przepalenie się przewodów nie jest groźne gdyż spowoduje samoczynne odblokowanie drzwi. W momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego mogą być automatycznie zwolnione. Technologia zabezpieczeń roku 2002:


 • zastępuje tradycyjne rygle elektromagnetyczne, nie powodując konieczności przerabiania drzwi,
 • gwarantują najwyższy poziom zabezpieczenia,
 • są odporne na wpływ warunków atmosferycznych i zniszczenie,
 • są bezobsługowe i pozbawione elementów ruchomych,
 • mogą być stosowane do blokowania drzwi pożarowych,
 • zapewniają skuteczne zabezpieczenie drzwi oraz bezpieczeństwo ludzi,
 • mogą być stosowane do blokowania otwartych oraz zamkniętych drzwi.
Do góry